ALGEMENE VOORWAARDEN

 

6. NAAMSVERMELDING

6.1 - De naam van de opdrachtnemer wordt in elke publicatie (in print, online of in andere verschijningsvormen) waar mogelijk op een passende wijze en duidelijk leesbaar bij het ontwerp geplaatst.

6.2 - In het geval van digitale publicatie zal de opdrachtgever al het mogelijke doen om het ontwerp te beschermen tegen onrechtmatig gebruik door derden.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 - De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging van een project wegens te late reactie of onvoorziene wijzigingen van de kant van de opdrachtgever.

7.2 - De opdrachtnemer garandeert dat het ontwerp een eigen origineel is en dat zij auteursrechthebbende van het ontwerp is.

7.3 - De opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

7.4 - De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van aansprakelijkheid van derden (inclusief intellectuele eigendommen van door de opdrachtgever aangeleverd materiaal) die met de uitvoering van de overeenkomst samenhangt.

7.5 - De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het ontwerp.

7.6 - De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht voor directe schade van opdrachtgever die verband houdt met of veroorzaakt is door een onbehoorlijke uitvoering van de opdracht die de opdrachtnemer aantoonbaar te verwijten is.

 

8. WIJZIGING OF ANNULERING OPDRACHT

8.1 - Bij meerwerk aan de opdracht of wijziging van de briefing wordt in gezamenlijk overleg een meerprijs bepaald op basis van het uurtarief van de opdrachtnemer.

8.2 - Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook inclusief overmacht, is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor de gemaakte uren tot een maximum van het overeengekomen totaalbedrag.

8.3 - De opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever ook na schriftelijk aanmaning verzuimt te betalen. Dit geldt ook wanneer de opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

9. BEËINDIGING OVEREENKOMST

9.1 - De aan de opdrachtgever verstrekte licentie, en daarmee het recht het ontwerp nog langer te gebruiken, komt te vervallen zodra:

a. de in de overeenkomst aangegeven termijn is verlopen.

b. de opdrachtgever niet aan zijn (betalings-) verplichtingen volgens de overeenkomst heeft voldaan.

c. de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd en de opdrachtnemer geen expliciete toestemming geeft voor het gebruik van (delen van) het ontwerp.

d. de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever. Hierbij is de opdrachtgever een, door de opdrachtnemer naar redelijkheid te bepalen, percentage van het honorarium verschuldigd. Omstandigheden door toedoen van de opdrachtgever op grond waarvan de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden de opdracht af te ronden, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2 - Met het verstrekken van een opdracht aan de opdrachtnemer, verklaart de opdrachtgever akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

 

2. OFFERTE

2.1 - De kosten van een opdracht worden vooraf overeengekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2.2 - Een offerte is 3 maanden geldig vanaf de offertedatum.

2.3 - Een offerte is een indicatie van de te maken kosten, waarbij rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid van extra kosten door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

2.4 - De opdrachtgever wordt bij afwijkende bedragen tijdig door de opdrachtnemer geïnformeerd.

2.5 - De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor projectprijzen en uurtarieven te wijzigingen bij elke nieuwe overeenkomst.

2.6 - De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

 

3. FACTURERING

3.1 - De opdrachtnemer factureert, tenzij anders overeengekomen, tijdig na het aanleveren van het ontwerp.

3.2 - De betaling van de factuur dient binnen de daarop aangegeven datum te zijn voldaan. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

3.3 - Bij langlopende projecten wordt, tenzij anders overeengekomen, 50% van het totaalbedrag bij aanvang van het project betaald aan de opdrachtnemer. Het resterende bedrag wordt na afloop van de opdracht voldaan. In overleg kan de opdrachtnemer (een deel van) het honorarium eveneens tussentijds of periodiek in rekening brengen.

 

4. GEBRUIK

Met het aangaan van de overeenkomst geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever het recht het ontwerp te gebruiken voor de uitingen die vooraf zijn gespecificeerd en volgens de verstrekte licentie. Wanneer de opdrachtgever het ontwerp wenst in te zetten voor andere uitingen, doeleinden of termijnen dan afgesproken, is de opdrachtgever verplicht dit verzoek in te dienen bij de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer akkoord is met het extra gebruik, wordt tegen een nader vast te stellen meerprijs een aanvullende licentie verstrekt.

 

5. LICENTIE

5.1 - Tenzij anders overeengekomen, bevat de verstrekte licentie de volgende rechten en beperkingen:

a. Het gebruiksrecht van het ontwerp is beperkt tot Nederland.

b. Het gebruiksrecht van het ontwerp is beperkt tot de uitingen en de oplagen zoals overeengekomen.

c. De gebruikstermijn van het ontwerp is beperkt tot 12 maanden na publicatie.

d. Het auteursrecht blijft ten allen tijde bij de opdrachtnemer.

e. De licentie is exclusief gedurende een periode van 3 maanden na het aanleveren van het ontwerp. De opdrachtnemer behoudt het recht het ontwerp gedurende deze 3 maanden - met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever - te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen en dergelijke. Na deze periode van 3 maanden na het aanleveren van het ontwerp, vloeien alle rechten terug naar de opdrachtnemer en is deze vrij het gemaakte werk naar eigen inzicht te exploiteren.
f. De opdrachtnemer kan in geen geval worden verplicht open bestanden van het ontwerp aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

g. Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in het ontwerp aan te (laten) brengen zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer. Indien dit wel gebeurt, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding van ten minste tweemaal het honorarium wegens inbreuk op auteursrechten.

 

© 2020 | Alle rechten op het getoonde werk zijn eigendom van Annemarie Gorissen.
Het werk mag op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder nadrukkelijke toestemming.

 

Algemene voorwaarden | 3071 XZ Rotterdam | BTW NL001634794B81 | KVK 50961314